urdhri hero i kosovės, by Zeni Ballazhi
Copyright: Zeni Ballazhi