Kosovo oppidan deserved medal, by Zeni Ballazhi
Copyright: Zeni Ballazhi