SYNARI 010, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu