The world, by Nexhat Krasniqi
Copyright: Nexhat Krasniqi