V-ja ne 0, by Valdeta Veliu
Copyright: Valdeta Veliu