Portraits, by Sokol Kokoshi
Copyright: Sokol Kokoshi