PALOMA 03, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu