PALOMA 04, by Afrim Spahiu
Copyright: Afrim Spahiu