Somewhere near my home, by Kushtrim Balaj
Copyright: Kushtrim Balaj