Landscape, by Saranda Kika
Copyright: Saranda Kika