Into the Darkness, by Elvira Shyti
Copyright: Elvira Shyti