Gjirokastra V, by Shpend Bengu
Copyright: Shpend Bengu