Destroyed Violin, by Zeqirja Rexhepi
Copyright: Zeqirja Rexhepi