Autobiography 11, by Xhevdet Xhafa
Copyright: Xhevdet Xhafa