Autobiography 32, by Xhevdet Xhafa
Copyright: Xhevdet Xhafa