Autobiography 27, by Xhevdet Xhafa
Copyright: Xhevdet Xhafa