Autobiography 14, by Xhevdet Xhafa
Copyright: Xhevdet Xhafa