The Mask, by Valbona Rexhepi
Copyright: Valbona Rexhepi