Near Rugova's Bistrica, by Xhevdet Dula
Copyright: Xhevdet Dula