Mother Theresa, by Haki Xhakli
Copyright: Haki Xhakli